تیزهوشان - ثبت نام تیز هوشان - نتایج آزمون تیزهوشان - نتایج آزمون نمونه دولتی http://www.tizhooshha.com/ RSS Feed (c) http://www.tizhooshha.com/, Powered by PartoDesign.com ثبت نام و اعلام نتایج تیزهوشان 98 - 99http://www.tizhooshha.com//view/3612/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام و اعلام نتایج تیزهوشان 98 - 99http://www.tizhooshha.com//view/3612/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام و اعلام نتایج تیزهوشان 98 - 99Wed, 08 May 2019 08:47:07 +0100ثبت نام تیزهوشان ۹۸ - ثبت نام تیزهوشان ششم 98 - 99http://www.tizhooshha.com//view/3611/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام تیزهوشان ۹۸ - ثبت نام تیزهوشان ششم 98 - 99http://www.tizhooshha.com//view/3611/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام تیزهوشان ۹۸ - ثبت نام تیزهوشان ششم 98 - 99Mon, 22 Apr 2019 12:16:21 +0100ثبت نام تیزهوشان 97 - 98http://www.tizhooshha.com//view/3609/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام تیزهوشان 97 - 98http://www.tizhooshha.com//view/3609/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام تیزهوشان 97 - 98Tue, 17 Apr 2018 10:27:01 +0100ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97http://www.tizhooshha.com//view/3455/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97http://www.tizhooshha.com//view/3455/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97Tue, 17 Apr 2018 10:23:38 +0100ثبت نام آزمون تیزهوشان مدارس ششم به هفتم و نهم به دهم 97http://www.tizhooshha.com//view/13/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام آزمون تیزهوشان مدارس ششم به هفتم و نهم به دهم 97http://www.tizhooshha.com//view/13/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/ثبت نام آزمون تیزهوشان مدارس ششم به هفتم و نهم به دهم 97Sun, 04 Feb 2018 07:31:57 +0000دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97http://www.tizhooshha.com//view/3605/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97http://www.tizhooshha.com//view/3605/ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان/دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان 97Sun, 04 Feb 2018 07:15:56 +0000اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ( سمپاد ) ششم به هفتم و نتایج آزمون نمونه دولتی سال 97http://www.tizhooshha.com//view/98/نتایج آزمون مدارس تیزهوشان/اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ( سمپاد ) ششم به هفتم و نتایج آزمون نمونه دولتی سال 97http://www.tizhooshha.com//view/98/نتایج آزمون مدارس تیزهوشان/اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ( سمپاد ) ششم به هفتم و نتایج آزمون نمونه دولتی سال 97Sun, 04 Feb 2018 07:10:25 +0000اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 97http://www.tizhooshha.com//view/466/نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی/اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 97http://www.tizhooshha.com//view/466/نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی/اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 97Sun, 04 Feb 2018 07:04:30 +0000اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم سال تحصیلی 97http://www.tizhooshha.com//view/365/نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی/اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم سال تحصیلی 97http://www.tizhooshha.com//view/365/نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی/اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم سال تحصیلی 97Sun, 04 Feb 2018 06:47:25 +0000اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی آذربایجان شرقی ششم به هفتم ( ابتدایی ) و نهم به دهم 97http://www.tizhooshha.com//view/335/نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی/اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی آذربایجان شرقی ششم به هفتم ( ابتدایی ) و نهم به دهم 97http://www.tizhooshha.com//view/335/نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی/اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی آذربایجان شرقی ششم به هفتم ( ابتدایی ) و نهم به دهم 97Sun, 04 Feb 2018 06:44:58 +0000اعلام نتایج تیزهوشان ششم ابتدایی و نهمsanaad.medu.irhttp://www.tizhooshha.com//view/399/نتایج آزمون مدارس تیزهوشان/اعلام نتایج تیزهوشان ششم ابتدایی و نهمsanaad.medu.irhttp://www.tizhooshha.com//view/399/نتایج آزمون مدارس تیزهوشان/اعلام نتایج تیزهوشان ششم ابتدایی و نهمsanaad.medu.irSun, 04 Feb 2018 06:44:11 +0000اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 Sanaad.medu.irhttp://www.tizhooshha.com//view/397/نتایج آزمون مدارس تیزهوشان/اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 Sanaad.medu.irhttp://www.tizhooshha.com//view/397/نتایج آزمون مدارس تیزهوشان/اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 97 Sanaad.medu.irSun, 04 Feb 2018 06:42:48 +0000ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 - 97 ششم ابتدایی ونهم به دهم http://www.tizhooshha.com//view/2109/متفرقه/ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 - 97 ششم ابتدایی ونهم به دهم http://www.tizhooshha.com//view/2109/متفرقه/ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 - 97 ششم ابتدایی ونهم به دهم Sun, 04 Feb 2018 06:39:50 +0000 معرفی دبیرستان تیزهوشان علامه حلی (پسرانه )http://www.tizhooshha.com//view/3/معرفی مدارس تیزهوشان/ معرفی دبیرستان تیزهوشان علامه حلی (پسرانه )http://www.tizhooshha.com//view/3/معرفی مدارس تیزهوشان/ معرفی دبیرستان تیزهوشان علامه حلی (پسرانه )Sat, 03 Feb 2018 13:05:17 +0000 معرفی دبیرستان تیزهوشان فرزانگان تهران (دخترانه )http://www.tizhooshha.com//view/4/معرفی مدارس تیزهوشان/ معرفی دبیرستان تیزهوشان فرزانگان تهران (دخترانه )http://www.tizhooshha.com//view/4/معرفی مدارس تیزهوشان/ معرفی دبیرستان تیزهوشان فرزانگان تهران (دخترانه )Sat, 03 Feb 2018 13:02:49 +0000